top of page

הרשמה למלגת נשים ע"ש שלי עמרמי בוזגלו ז"ל

***

מועד אחרון להגשת הטפסים: 24/10/2017

במסגרת מלגת נשים ע"ש שלי עמרמי בוזגלו ז"ל תיבחר סטודנטית ע"י ועדת המלגות שתיזום ותוביל

קבוצת מנהיגות נוער שנתית שתפעל במרכז הנוער העירוני ותעסוק בנושא מגדר ומעורבות חברתית.

 

התוכנית תפעל למען קידום ושינוי עמדות חברתיות.

על הסטודנטית אשר לה תוענק מלגה על סך 10,000 ₪

להעביר תכנית שנתית עם העוגנים שיקבעו מראש ע"י חברי הועדה. 

 

 

 

 

 

שלי עמרמי בוזגלו אשת אשכולות רבת פעלים, נינתו של ראש הועד הראשון של כפר סבא, ברוך עמרמי. שלי תרמה תרומה משמעותית לקהילה ולעיר. זה התחיל עוד בהיותה בחורה צעירה שהצטרפה לסבא וסבתא, אליעזר ויעל עמרמי ז"ל, עת התנדבו יחדיו בטרמפיאדה לחיילים, והמשיך כמתנדבת למתן שיעורי עזר לילדים ממשפחות נזקקות.

 

שלי נבחרה למועצת העיר בשנת 2008 וכיהנה גם כיו"ר מועצת הנשים של כפר סבא והביאה עמה שינוי מהפכני במועצת הנשים בעיר. כמעט ולא הייתה פעילות ציבורית ששלי לא הייתה שותפה אליה. "שלי ללא הפסקה", כינה אותה ראש העיר יהודה בן חמו.

 

כחברת מועצת העיר, פעלה למען קידום נערות ונשים בעיר וליצירת גשרים בין אוכלוסיות שונות. הייתה חברה בלא פחות משמונה ועדות עירוניות, ביניהן: ועדת החינוך, ועדת איכות הסביבה, ועדת הביקורת, הוועדה לקידום מעמד הילד ועוד. 

הקריטריונים לקבלת המלגה:

1. תושבת כפר סבא

2.במהלך לימודי התואר הראשון או לימודי תואר שני (לקראת/במהלך המוכרים ע"י המל"ג) – עדיפות תינתן לתארים שניים (במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג).

3. גילאי 21-35

4. הצטיינות בלימודים- מהווה יתרון

5. רקע התנדבותי- מהווה יתרון

6. יש לגיש הצעה למיזם קהילתי בנושא קידום נערות

7. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדון במקרים חריגים

מסמכים נדרשים:

1. צילום ת.ז + ספח של מבקש המלגה

2. תעודת שחרור

3. אישור לימודים- נא להמציא אישור כי הנך תלמיד מן המניין לשנת הלימודים תשע"ח

​​4  לימודים לתואר שני - במידה והנך עתידה להתחיל את לימודי התואר השני בשנת תשע"ח יש להמציא

    אישור הרשמה/קבלה לתואר שני

4. קבלה על התשלום הראשון למוסד

5. גיליון ציונים

6. מכתב אישי

7. הצעה לפרויקט - מיזם קהילתי עבור נערות ויעסוק בשינוי מגדרי, קידום נשים ומגדר

 

מילוי הבקשה מתבצע באינטרנט באמצעות טופס הרישום - לחץ כאן

 

לאחר מילוי הבקשה יש להגיש את כל המסמכים הדרושים סרוקים בדיסק און קי למרכז הצעירים בלבד. 

את המסמכים הנדרשים יש להגיש עד ה- 24.10.2017 
בימים א'-ה' בין השעות 12:00-20:00
במרכז הצעירים, ברחוב גלר 4 כפר סבא
בכל שאלה ניתן לפנות למנהלת תחום פיתוח קריירה, שירלי אטלס 
בטלפון: 09-7640720 , ובדוא"ל: shirlyat@ksaba.co.il

 

*ערעורים על החלטת הועדה ניתן להגיש עד ה- 31.10.17 

 

*סכום המלגה הסופי כפוף לשיקול דעת ועדת המלגות.

 

bottom of page